കാൻവാസ്

ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021)

ആ ഇരുണ്ട ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ
മൗനിയായി ഞാൻ നിന്നു.
ഒരു കാൻവാസ് ആകുന്നതിനുമുന്നെ
അതിന് കോട്ടോ ഷർട്ടോ പതാകയോ
ആകാമായിരുന്നു, എന്നാലത്
ലോകം തന്നെയായി മാറി.

മൗനിയായി ഞാൻ നിന്നു,
ആ ഇരുണ്ട ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ.
സന്തോഷത്താലും കലഹത്താലും
ഉത്തേജിതനായി, ഞാൻ ആലോചിച്ചു:
ചിത്ര, ജീവിത കലകളെക്കുറിച്ച്; ഒഴിഞ്ഞ,
കയ്പ്പേറിയ അനേക ദിനങ്ങളെപ്പറ്റി,

നിസ്സഹായ സന്ദർഭങ്ങളെപ്പറ്റി
ഒപ്പം എന്റെ വിറകൊള്ളും ഭാവനയെപ്പറ്റി
അതാകട്ടെ ഒരു മണിയുടെ നാവ്,
ആടുമ്പോൾ മാത്രം ജീവൻവെക്കുന്നത്

അത് സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ചെന്നടിക്കുന്നു
ചെന്നടിക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു.
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി, ഈ കാൻവാസിന്
ശവക്കച്ച പോലുമാകാമായിരുന്നല്ലോയെന്ന്.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ