മുഖങ്ങൾ

ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021)

സന്ധ്യയ്ക്ക് അങ്ങാടിക്കവലയിൽ, പരിചയമില്ലാത്ത
ആളുകളുടെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു.
ആർത്തിയോടെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക്
നോക്കി: ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തം,
എന്തോക്കെയോ പറഞ്ഞ്, വശപ്പെടുത്തി,
ചിരിച്ച്, ഉള്ളിലടക്കി ആ മുഖങ്ങൾ.

നഗരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീടുകളാലോ
കവലകളാലോ നടപ്പാതകളാലോ ഉദ്യാനങ്ങളാലോ
വിപുലമായ തെരുവുകളാലോ അല്ല, മറിച്ച്
വിളക്കുകൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ
കൊണ്ടാണെന്നെനിക്കു തോന്നി
രാത്രി, തീപ്പൊരികളുടെ മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
ഉരുക്കു വിളക്കിച്ചേർക്കുന്ന വെൽഡറുടെ
ടോർച്ചുകൾ പോലുള്ള മുഖങ്ങൾ കൊണ്ട്.

Faces by Adam Zagajewski from Unseen Hand
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ