എട്ടംഗകുടുംബം

എബ്രഹാം റെയ്സെൻ (1876–1953)

എട്ടംഗകുടുംബം
കട്ടിലോ രണ്ടെണ്ണം.
നേരമിരുളുമ്പോൾ
അവരെന്തു ചെയ്യും?

അച്ഛനൊപ്പം മൂന്നുപേർ,
അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം മൂന്നുപേർ:
കാലുകൾ മേൽക്കുമേൽ.

രാത്രിയാകുന്നു
ഉറങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു.
ചത്തുപോയെങ്കിലെന്ന്
അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ആഗ്രഹം.

തനിക്കായി കിട്ടുമന്ന്
വിശ്രമിക്കാനൊരിടം,
ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിലും
തനിച്ചുറങ്ങാനൊരിടം.

"Household of Eight" by Avrom Reyzen
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ