അമ്മയും ഞാനും, നടക്കുന്നു

ലോർണ ക്രോസിയെർ (1948-)

അച്ഛൻ പിന്നെയും പോയി,
തെരുവുകൾ വിജനമായി.
ആളുകളെല്ലാവരും അകത്ത്,
സ്റ്റവിന്റെ ചുടുവെട്ടത്തിൽ
റേഡിയോയും കേട്ടിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ബൂട്ടുകൾക്കടിയിൽ
തണുപ്പിന്റെ ഞരക്കം. കാറ്റത്ത്
ഏന്തിവലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നടത്തം.
കാറ്റെന്റെ ഉടുപ്പിനുള്ളിലേക്ക്
മഞ്ഞ് തള്ളിക്കയറ്റുകയാണ്.

തന്റെ പഴഞ്ചൻ രോമക്കോട്ട് തുറന്ന്
അമ്മയെന്നെ അണച്ചുപിടിക്കുന്നു,
അമ്മയുടെ മണമെന്നെ പൊതിയുന്നു,
വയറ്റത്തെ ചൂടിലെന്റെ തലയുടെ
പിൻവശം അമരുന്നു.

ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കുംനേരം
കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ,
അമ്മയുടേതിനിടയിൽ എന്റേത്,
ഒരു മൃഗം തുറസ്സ് താണ്ടും കാൽപ്പാട്,
അസാധാരണം ഈ  രാത്രിയിൽ,
വീടിനുനേരെയായി.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ