നെപ്പോളിയൻ

മിറൊസ്ലാവ് ഹൊളൂബ് (1923-1998)

കുട്ടികളെ, ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നു,
എന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്
ജനിച്ചത്?

കുട്ടികൾ പറയുന്നു:
    'ഒരായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്'
    'ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്'
    'കഴിഞ്ഞ വർഷം'
        ആർക്കുമതറിയില്ല.

കുട്ടികളെ, ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നു,
നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്
എന്താണ് ചെയ്തത്?

കുട്ടികൾ പറയുന്നു:
    'യുദ്ധം ജയിച്ചു'
    'യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു'
        ആർക്കുമതറിയില്ല.

ഫ്രാന്റിസെക് പറയുന്നു:
    നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കടക്കാരന്
    നെപ്പോളിയൻ എന്നൊരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു.
    അയാളതിനെ എപ്പോഴും തല്ലുമായിരുന്നു
    ഒരു വർഷം മുമ്പ് പട്ടിണി കിടന്ന്
    ആ നായ ചത്തുപോയി.

നെപ്പോളിയന്റെ കാര്യമോർത്ത്
ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുന്നു.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ