വിട്ടുനിൽക്കുന്നവർ

ഹാ ജിൻ (1956-)

നാടുവിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ
ഇപ്പോഴും സ്തുതിയ്ക്കുന്നു,
ജനിച്ച അന്നുമുതൽ വീട് തേടി
ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചവരെ.
തങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന്
നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ അറിയുന്നു,
സാങ്കൽപ്പിക ആകാശത്തിന്റെ അറ്റത്ത്
അവരുടെ വേര് പടരുന്നു.

ജീവിതം അവർക്ക് വളവുതിരിവുള്ള യാത്ര,
തങ്ങുന്ന ഇടമെല്ലാം മറ്റൊരു യാത്രാരംഭം,
അവർക്കറിയാം പാതയിൽ
താനില്ലാതാകുമെന്ന്, അപ്പോഴും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
ചെന്നെത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക്
മരണം അവർക്കു കൂട്ടുചേരും,
എങ്കിലും, ആരുടെയൊക്കെ
വഴിതേടും ഭൂപടങ്ങളാണ്
തങ്ങളുടെ പാദമുദ്രകളാൽ
മെച്ചപ്പെടാൻ ഇടയുള്ളതെന്നതിനെപ്പറ്റി
അവർക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ