പക്ഷികൾ

വാർസൻ ഷയർ (1988-)

കല്യാണരാത്രി സോഫിയ പ്രാവിന്റെ രക്തം ഉപയോഗിച്ചു.
അടുത്ത ദിവസം, ഫോണിലൂടെ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു
കിടക്കവിരി കണ്ട് ഭർത്താവ് ചിരിച്ചതിനെപ്പറ്റി,
അയാൾ അതെടുത്ത് തന്റെ മൂക്കിനോട് ചേർത്തു,
കണ്ണുകളടച്ച്, ആ രക്തക്കറമേൽ നക്കി,

തന്റെ ഘനഗംഭീര ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ
അവളുടെ പേര് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചത്
അവൾ അനുകരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു– സോഫിയ,
വിശുദ്ധ, കന്യക, ആരുംതൊടാതിരുന്നവൾ
.

ഞങ്ങൾ നിന്നിടത്തുനിന്ന് അമർത്തിച്ചിരിച്ചു.

അയാൾ അവളെ വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ,
അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ തല തിരുമ്മി,

പട്ടണം മൊത്തം ആ വിരിപ്പുകൾ കാണിച്ച്,
ബാൽക്കണികളിലേക്ക് വീശി, അഭിമാനത്താൽ
ഉടലാകെ വീർത്ത്, അയാളുടെ അമ്മ
വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് സങ്കല്പിച്ചു,

അവരുടെ മാംസളമായ കൈകൾ
ഉടലിൽ ബന്ധിതമായ ചിറകുകൾ
പറക്കാൻ അറിയാത്തവ.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ