വാതിലിന്റെ സുഖങ്ങൾ

ഫ്രാൻസിസ് പോൻഷെ (1899-1988)

രാജാക്കന്മാർ വാതിലുകളിൽ തൊടുന്നില്ല.

        ആ സന്തോഷം അവർ അറിയുന്നില്ല: പതുക്കെയോ പരുക്കൻമട്ടിലോ പരിചിതമായ ആ വലിയ പാളികൾ മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നതിന്റെ, പിന്തിരിഞ്ഞ് അവയ്ക്കു നേരെ നിന്ന് അവയെ തൽസ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ— അവയെ കൈകളിലൊതുക്കുന്നതിന്റെ സുഖം.

        മുറിയിലേക്കുള്ള വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ഉദരഭാഗത്ത്, കളിമൺക്കെട്ടിൽ കടന്നുപിടിക്കുന്നതിന്റെ, പൊടുന്നനെയുള്ള ആ മുറുക്കിപിടുത്തം, ഒരുവേള മുന്നോട്ടുപോക്കിന് തടയിടുന്നതിന്റെ, പിന്നെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് മെയ്യാകെ പുതിയ ചുറ്റുപാടിനോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിന്റെ സുഖം.

        അടച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് സ്നേഹാർദ്ദമായ കൈകളാൽ അൽപ്പനേരം അവൻ അതിനെ താങ്ങുന്നു, ഇപ്രകാരം, തന്നെ അകത്താക്കി, ദൃഢവും എണ്ണയിട്ടതുമായ പൂട്ട് വീഴുന്നതിലൂടെ, സുഖകരമായി അവനത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

“The Pleasures of the Door” by Francis Ponge
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ