ബൊണഡിന്റെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ

റെയ്മണ്ട് കാർവർ (1938-1988)

അയാളുടെ ഭാര്യ. നാൽപ്പതുവർഷം അയാളവളെ വരച്ചു.
വീണ്ടും വീണ്ടും. ആദ്യചിത്രത്തിലെ അതേ യുവനഗ്നതന്നെ
ഒടുവിലത്തേതിലും. അയാളുടെ ഭാര്യ.

അയാളവളുടെ യുവത്വം ഓർത്തിരുന്നപോലെ. അവൾ
യൗവനയുക്തയായിരുന്നപോലെ. കുളിക്കുന്നവളായി.
തുണിയുടുക്കാതെ, കണ്ണാടിമേശയ്ക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നവളായി.

മുലകൾക്കു താഴെ കൈവെച്ച് അയാളുടെ ഭാര്യ
പുറത്തെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കു നോക്കുന്നു.
വെയിലതിനു നിറവും തീഷ്ണതയും പകരുന്നു.

ജീവനുള്ളവയെല്ലാം അവിടെ ശോഭിക്കുന്നു.
ഇളംപ്രായക്കാരി. കാതര. കൊതിപ്പിക്കുന്നവൾ.
അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ, അല്പകാലംകൂടി അയാൾ വരതുടർന്നു.

കുറച്ചു പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആയാളും മരിച്ചു.
അവൾക്കരികിൽ അയാളെ അടക്കം ചെയ്തു,
യൗവനയുക്തയായ ഭാര്യക്കരികിൽ.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ