പാലം

ഒക്ടാവിയോ പാസ് (1914-1998)

ഇക്കാലത്തിനും ഇക്കാലത്തിനും ഇടയിൽ,
ഞാനാകുന്നതിനും നീയാകുന്നതിനും ഇടയിൽ,
പാലം എന്ന വാക്ക്.

അതിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്
നിനക്ക് നിന്നിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം:
ഒരു വളയം പോലെ ലോകം
ബന്ധിതവും അടഞ്ഞതുമാകുന്നു.

ഒരു തീരത്തുനിന്നും മറുതീരത്തേക്ക്
എപ്പോഴും വലിച്ചുനീട്ടപ്പെടുന്നു ഒരു ദേഹം:
ഒരു മഴവില്ല്.

അതിന്റെ കമാനങ്ങൾക്കടിയിൽ ഞാൻ കിടക്കും.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ