വാതിലുകൾ

ഹാ ജിൻ (1956-)

നിങ്ങൾ കടന്നുപോയതിനു പിന്നാലെ
അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന അനേകം വാതിലുകളുണ്ട്,
വന്നവഴിയുടെ അടയാളങ്ങൾ അറിയാൻ
പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുക,
എത്ര അലറിവിളിച്ചാലും കരഞ്ഞാലും
ആ വാതിലുകൾ ഒരു തരിപോലും തുറക്കില്ല.

നിങ്ങൾ പടികടന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ
കനത്ത ഒച്ചയോടെ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന
വാതിലുകളുണ്ട്, ഇരുണ്ട ഇടനാഴികളിലൂടെ
നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ.
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുണ്ട് വെട്ടം
കണ്ടേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.

നിങ്ങൾ പിന്നിലുപേക്ഷിച്ച് പോരുന്നതോടെ
ഇല്ലാതാകുന്ന അനേകം വാതിലുകളുണ്ട്.
എങ്കിലും 'എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്
മറക്കാതിരിക്കുക'യെന്ന് ചില ശബ്ദങ്ങൾ
നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കും,

നിങ്ങൾ അനേകം വാതിലുകളിലൂടെ
കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം
അനായാസം അടച്ചുപൂട്ടാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു.
സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടിയിരുന്ന താക്കോൽ
ആവശ്യം വന്നാൽ എറിഞ്ഞുകളയാനും.

സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്തുക
നിങ്ങൾക്ക് ശീലമായിരിക്കുന്നു.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ