ആരെയെങ്കിലും മറക്കുകയെന്നാൽ

യഹൂദ അമിഹായ് (1924-2000)

ആരെയെങ്കിലും മറക്കുകയെന്നത്
വീടിന്റെ പിൻവശത്തെ ലൈറ്റണയ്ക്കാൻ
മറന്നുപോകുന്നതു പോലെയാണ്,
അടുത്ത പകൽ മുഴുവനത് കത്തിനിൽക്കും.
പിന്നെ ആ വെളിച്ചമാകും മറന്നുപോയ
കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ