സഹായഹസ്തം

മിറൊസ്ലാവ് ഹൊളൂബ് (1923-1998)

പുല്ലിന് നേരെ നാം സഹായഹസ്തം നീട്ടി–
      അത് ധാന്യമായി മാറി.
തീയിന് നേരെ നാം സഹായഹസ്തം നീട്ടി–
      അത് റോക്കറ്റായി.
സംശയിച്ച്‌ സംശയിച്ച്
ശ്രദ്ധയോടെ
നാം സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നു
മനുഷ്യർക്ക് നേരെ,
ചില മനുഷ്യർക്ക് നേരെ...
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ