പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട് (1930-2017)

അങ്ങനെയൊരു സമയം വരും.
അത്യുത്സാഹത്തോടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെതന്നെ
നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ എതിരേൽക്കും,
നിങ്ങളുടെ തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ,
ഇരുവരും പരസ്പരം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും,

എന്നിട്ട് പറയും: ഇവിടിരിക്കൂ, കഴിക്കൂ.
നിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്ന ആ അപരിചിതനെ
നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും.
അപ്പവും വീഞ്ഞും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം
അതിനുതന്നെ തിരികെനൽകും,

ഇക്കാലമത്രയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച അപരിചിതന്,
മറ്റൊരാൾക്കായി നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച അതേ ആൾക്ക്,
നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആൾക്ക്.
പുസ്തകതട്ടിൽ നിന്നും പ്രേമലേഖനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുക,

ഫോട്ടോകളും നൈരാശ്യകുറിപ്പുകളും പുറത്തിടുക.
കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ
പ്രതിച്ഛായ ചീന്തിയെടുക്കുക. ഇരിക്കുക. 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിരുന്നൂട്ടുക.

"Love after love' from 'Collected Poems' by Derek Walcott
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ