സാധാരണ ജീവിതം

ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021)

നമ്മുടെ ജീവിതം സാധാരണം,
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ചുരുട്ടിയുപേക്ഷിച്ച
കടലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിച്ചു.
നമ്മുടെ ജീവിതം സാധാരണമാണ്,
തത്ത്വചിന്തകർ പറഞ്ഞു.

സാധാരണ ജീവിതം,
സാധാരണ ദിനങ്ങൾ, കരുതൽ,
സംഗീതക്കച്ചേരി, സംസാരം,
പട്ടണാതിരിലെ അലസനടത്തങ്ങൾ,
നല്ല വാർത്തകൾ, മോശവും—

പക്ഷേ, വസ്തുക്കളും ചിന്തകളും
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപൂർണ്ണമാണ്,
പോരായ്മകളുള്ള ആദ്യരൂപങ്ങൾ.

വീടുകളും മരങ്ങളും
കൂടുതലായെന്തോ മോഹിച്ചു,
വേനലിലെ പച്ച പുല്‍ത്തകിടികൾ
അഗ്നിപർവ്വതപരമായ ഗ്രഹത്തെ മൂടി
കടലിനുമേലെയെറിഞ്ഞ മേലങ്കിപോലെ.

കറുത്ത സിനിമകൾ വെളിച്ചപ്പെടാൻ കൊതിച്ചു.
കാടുകൾ ആവേശത്തോടെ ശ്വാസമെടുത്തു,
മേഘങ്ങൾ മന്ദഗതിയിൽ പാടി,
മഞ്ഞക്കിളി മഴയ്ക്കായി ധ്യാനിച്ചു.

സാധാരണ ജീവിത മോഹങ്ങൾ.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ