മറ്റൊരാൾ

ഒക്ടാവിയോ പാസ് (1914-1998)

അവൻ തനിക്കായി ഒരു മുഖം കണ്ടെത്തി
അതിനുപിന്നിൽ, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു,
പലതവണ പുനർജനിച്ചു.

ഇപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത്
ആ മുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ചുളിവുകളുണ്ട്,
അവന്റെ ചുളിവുകൾക്കാകട്ടെ മുഖമില്ല.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ