കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള തപാൽകാർഡ്

അഘ ഷാഹിദ് അലി (1949-2001)

കാശ്മീർ എന്റെ തപാൽപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു,
നാലേ ആറിഞ്ചിൽ വെടിപ്പോടെ എന്റെ വീട്.

വൃത്തി ഞാനെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ
എന്റെ കൈവശമുണ്ട് അരയിഞ്ച് ഹിമാലയം.

ഇതാണ് എന്റെ വീട്.
എന്നേക്കുമായി ഞാൻ
വീടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്താകും.
ഞാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ,
ഉണ്ടായിരിക്കില്ല
നിറങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വർണ്ണാഭ,
ഝലം നദീജലത്തിന് ഇത്രയും
തെളിമ, അഗാധ നീലിമ.
എന്റെ സ്നേഹം അമിതമായി
വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എന്റെ ഓർമ്മ അൽപ്പം മങ്ങിയിരിക്കും,
അതിൽ വലിയൊരു ഫോട്ടോ നെഗറ്റീവ്,
കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും, ഇപ്പോഴും
അവികസിതരൂപത്തിൽ.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ