നിശ്ചലജീവിതം

— എ. കെ. രാമാനുജൻ (1929-1993)

ഉച്ചഭക്ഷണശേഷം അവൾ
എന്നെവിട്ടുപോയതിൽപ്പിന്നെ
അൽപ്പനേരം ഞാൻ വായിക്കാനിരുന്നു.
എന്നാൽ വീണ്ടും
കാണാൻ തോന്നി,
കണ്ടു: പാതികഴിച്ച
സാൻഡ്‌വിച്ച്,
ബ്രെഡ്,
ലെറ്റൂസ്, സലാമി.
എല്ലാത്തിലും അവളുടെ
കടിയുടെ പാട്.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ