മഞ്ഞുതിരും സന്ധ്യയിൽ, കാടരികിൽ

റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് (1874–1963)

ഈ കാട,താരുടേതെന്നെനിക്കറിഞ്ഞേക്കാം.
അയാൾക്കു വീട് ഗ്രാമത്തിലെന്നിരിക്കെ;
മഞ്ഞു പൊതിയും മരങ്ങളെ നിന്നുനോക്കും
എന്നെ അയാൾ കാണാനിടവരുന്നില്ല.

ഈയാണ്ടിലെയേറ്റവും ഇരുണ്ട സന്ധ്യയിൽ
കാടിനു,മുറഞ്ഞ തടാകത്തിനുമിടയിൽ,
കളപ്പുരയൊന്നുമില്ലാത്തിടത്തു നിന്നതിൽ
എന്റെ കുഞ്ഞൻകുതിര ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരിക്കും.

പിശകെന്തേലും പറ്റിയോ,യെന്നവൻ
കുടമണി കിലുക്കത്താൽ ചോദിക്കുന്നു.
വീശുമിളങ്കാറ്റും പൊഴിയുമീ മഞ്ഞുമേ
മറ്റൊരു ഒച്ചയായി കേൾക്കാനുള്ളൂ.

ഇരുണ്ടഗാധം മനോഹരം ഈ കാടെ,-
ങ്കിലും പാലിക്കാനുണ്ടേറെ വാക്കെനിക്ക്,
നാഴികയേറെ താണ്ടാനുണ്ടുറങ്ങുംമുമ്പ്
നാഴികയേറെ താണ്ടാനുണ്ടുറങ്ങുംമുമ്പ്.

“Stopping by Woods on a Snowy Evening” from 'The Poetry of Robert Frost' by Robert Frost. 
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ