ഭീതി

ഗിയോർഗ് ട്രാക്ക്ൽ (1887 – 1914)

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുറികളിലൂടെ
കടന്നുപോകുന്നൊരെന്നെ ഞാൻ കണ്ടു.
നീലിച്ചവാനിൽ താരകങ്ങൾ ചാഞ്ചാടി.
തുറസ്സിൽ ഏകാന്തരാം പട്ടികൾ ഓരിയിട്ടു.
മരങ്ങൾക്കുച്ചിയിലൂടെ കാറ്റ് അലയടിച്ചു.

പൊടുന്നനെ: നിശബ്ദത! പനിച്ചൂടിനാൽ എന്റെ
വായിൽ വിഷപൂക്കൾ പൂക്കുന്നു.
ഒരു മുറിവിൽ നിന്നെന്നപോലെ
ചില്ലകളിൽ നിന്നും മഞ്ഞ് ഇറ്റുവീഴുന്നു.
വിളറി മങ്ങി അതിന്റെ വീഴ്ച, രക്തമിറ്റുംപോലെ.

കണ്ണാടിയുടെ കബളിപ്പിക്കും ശൂന്യതയിൽ
ഇരുട്ടിനും ഭയത്തിനും മേൽ അവ്യക്തമായി
സാവധാനത്തിൽ ഒരു മുഖം വെളിപ്പെടുന്നു: കായേൻ!

വെൽവെറ്റ് കർട്ടന്റെ മർമ്മരം,
ശൂന്യതയിലേക്കെന്ന പോലെ ജനലിലൂടെ
ഉറ്റുനോക്കുന്നു നിലാവ്.
അവിടെ ഞാനെന്റെ കൊലയാളിക്കൊപ്പം, തനിച്ച്.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ