ഇരുപതുവർഷ വിവാഹം

അയ് (1947-2010)

ഈ ട്രക്കിൽ നീയെന്നെ കാത്തിരുത്തുകയാണ്,
അതിന്റെ നല്ല ചക്രം കുഴിയിൽ പൂണ്ടിരിക്കുന്നു.
നീയോ മരത്തിന് തെക്കേവശത്തേക്ക്
മൂത്രമൊഴിച്ചു സമയം കളയുന്നു.
ഒന്നുവേഗം. ഈ രാത്രി എന്റെ സ്കേർട്ടിനു
അടിയിൽ ഞാൻ ഒന്നുമിട്ടിട്ടില്ല.
അക്കാര്യമിപ്പോഴും നിന്റെ കാമമുണർത്തുന്നു,
പക്ഷേ ഈ പിക്കപ്പിനു വിൻഡോയില്ല, സീറ്റുമില്ല.
വ്യാജ തുകലിലുണ്ടാക്കിയ നീളൻ കാലുറ
അതെന്റെ തുടയിലമർന്നുള്ള തണുപ്പ്.
ഞാൻ അതേ വടിവിലും വണ്ണത്തിലും തന്നെ,
ഇരുപതുവർഷം മുമ്പത്തെപ്പോലെ,
എന്റെ അകത്ത് കേറ്, എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്ക്;
നിനക്കുണ്ടാകണം ബലം, മുന്നേറാൻ മനഃശക്തി.
ഞാൻ വലിക്കും, നീ തള്ള്,
നമ്മൾ അന്യോന്യം നടുവേ പിളർക്കും.
ഇങ്ങ് വാടാ, എന്നെ മലർത്തിക്കിടത്ത്.
എന്നോടില്ല ഒരു ബാധ്യതയുമെന്നു നടിക്ക്,
എല്ലാം ആദ്യമെന്നമട്ടിൽ തുടങ്ങാനായേക്കും,
കഴിഞ്ഞതിനെയെല്ലാം പിന്നിൽ കൂട്ടിയിട്ട് 
ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്; പഴയപത്രങ്ങൾ 
ഒരിക്കലുമാരും വീണ്ടും വായിക്കാറില്ല.

'Twenty-year Marriage' by Ai
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ