ജനലുകൾ

സി. പി. കവാഫി (1863-1933)

ഈ ഇരുണ്ട മുറികളിൽ
ചിലവഴിച്ച ദുരിതദിനങ്ങളിൽ
ജനലുകൾക്കായി ഞാൻ പരതി — ഒരു ജനൽ
തുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ തെല്ലൊരാശ്വാസമായേനെ.
പക്ഷേ ജനലൊന്നുമില്ല, കുറഞ്ഞപക്ഷം
എനിക്കവ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല.
ചിലപ്പോൾ ഇത് നല്ലതിനാകാം.
വെളിച്ചം മറ്റൊരു മാരണമാകില്ലെന്നാരുകണ്ടു,
എന്തൊക്കെയത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നു ആർക്കറിയാം?
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ