വിധിയുമൊത്തൊരു പാനോപചാരം

ഗോപാല്‍ ഹൊണാല്‍ഗെരെ (1942–2003)

ഓരോ മുന്തിരിയുടെ
കുരുവിന്മേലും
അത് കുടിക്കേണ്ട ആളുടെ
പേര് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പിഴിയാനും അരിച്ചെടുക്കാനും
കൈയ്യിലൊരു വീഞ്ഞുഗ്ലാസ്സ്
ഉയർത്താനും മാത്രമാണ്
നിങ്ങളുടെ മണിയടികളിലൂടെ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മുന്തിരിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പേര്
നിങ്ങളുടേത് ആണെങ്കിൽ
നിങ്ങളത് കുടിക്കുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത്
ഒരു സുഹൃത്തിനു കൈമാറുന്നു;
അതിന്മേൽ 
എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പേര് 
യേശുവിന്റേതാകുന്നു.

“A Toast with Karma” by Gopal Honnalgere
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ