ഭൂമി

ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021)

ചിലർ പോളിഷ് സംസാരിച്ചു,
മറ്റുള്ളവർ ജർമ്മനും.
പൊതുവായിരുന്നത് കണ്ണുനീർ മാത്രം.
മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിരുന്നില്ല,
നീണ്ടുനിന്നു ഓർമ്മകൾ.

ആർക്കും മരിക്കേണ്ടായിരുന്നു,
എന്നാൽ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരുന്നു.
ആവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ അന്യഭാവം,
അന്യതയാൽ മിണ്ടാട്ടമേയുണ്ടായില്ല.

വിനോദസഞ്ചാരികളായി ഞങ്ങളെത്തി
സ്യൂട്ട്കെയ്സ് സഹിതം—
ഞങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങി.

ഞങ്ങൾ ആ മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല
എങ്കിലും തുറന്ന മനസ്സോടെ അത് ഞങ്ങളെ
സ്വീകരിച്ചു— നിങ്ങളിരുവരെയും.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ