വെറുതെ കിട്ടുന്ന പേനകൾ

കോണി വാനക് (1952-)

വെറുതെ കിട്ടുന്ന പേനകളുടെ വിലയെന്റെ അമ്മയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു.
അവരത് കപ്പുകളിലും മേശവലിപ്പുകളിലും സൂക്ഷിച്ചു.
അവരുടെ ന്യായം (അനേകം ന്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന്) ഇതാണ്:
നമ്മളെന്തിനാണു ഒരു പേനയ്ക്കായി കാശ് ചിലവാക്കുന്നത്?
മഷിയില്ലാതെയായിട്ടും അവരതൊക്കെ കരുതിവെച്ചു,
കാരണം ഓരോന്നും ഓരോ പരിപാടികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു,
ചിലത് 1981ൽ എൽ പാസോയിലെ ഗൃഹപ്രദർശനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു,
അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അവസാനകാലത്ത്
ആതുരസേവനം ആവശ്യമായിവന്ന നാളുകളെ.
(സെയില്‍സ്‌മാന്‍ വില കൂടിയ നല്ല നീലപ്പേനകൾ കൊടുത്തിരുന്നു,
അമ്മയാകട്ടെ ഒരെണ്ണംകൂടി എനിക്കുവേണ്ടി കട്ടെടുത്തു)
തന്നെയുമല്ല, തെളിയാതായ പേന നന്നായൊന്നു കുലുക്കിയാൽ
അതുവെച്ച് പിന്നെയും എഴുതാനാകുമായിരുന്നു.

“Free Pens” by Connie Wanek
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ