ഒളിച്ചുകളി

വാസ്കോ പോപ്പ (1922–1991)

ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ഒളിക്കുന്നു,
സ്വന്തം നാവിനു കീഴിൽ ഒളിക്കുന്നു,
മറ്റയാൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ തിരയുന്നു.

അവൻ അവന്റെ നെറ്റിയിലൊളിക്കുന്നു
മറ്റയാൾ വാനിൽ അവനെ തിരയുന്നു.

അവൻ അവന്റെ മറവിയിലൊളിക്കുന്നു
മറ്റയാൾ അവനെ പുല്ലിൽ തിരയുന്നു.

അവനായുള്ള തിരച്ചിൽ നോക്കുന്നു
തിരയാതെപോകുന്ന ഇടങ്ങളെവിടെന്ന്;
തിരയുന്നവനവനെത്തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു.

“Hide-and-Seek” by Vasko Popa from Vasko Popa: Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ