സ്വത്വ പരിശോധന

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ (1929-2022)

ഇത് ഡാന്റെ അല്ല.
ഇത് ഡാന്റെയുടെ ഫോട്ടോയാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയായി നടിക്കുന്ന ഒരു നടന്റെ പടമാണ്.
ഇത് ഡാന്റെ ഡാന്റെയായി അഭിനയിക്കുന്ന പടമാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡാന്റെയല്ലാത്ത ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയാണെന്ന് സ്വയം കിനാവ് കാണുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയുടെ തനിപ്പകർപ്പെന്നു തോന്നുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയുടെ മെഴുകുപ്രതിമയാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയുടെ, ആരുമറിയാത്ത, ഡാന്റേയെപ്പോലുള്ള ഇരട്ടയാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ഡാന്റെയാണെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെ ആണെന്നു അയാൾ ഒഴികെ എല്ലാവരും കരുതുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെയാണെന്ന് ഡാന്റെ ഒഴികെ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ്.
ഇത് ഡാന്റെ ആണ്.

“Identity Check” by Hans Magnus Enzensberger from New Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ