പ്രാന്തപ്രദേശം

റ്റൊമാസ് ട്രാൻസ്ട്രോമർ (1931-2015)

കിടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിന്റെ അതേ നിറത്തിൽ
പണിക്കുപ്പായങ്ങളിൽ ആളുകൾ.
ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിടം,
നഗരമോ ഗ്രാമമോ അല്ലാതെ, സ്തംഭനാവസ്ഥ.
ഭൂമിയ്ക്കുമേലെ നിൽക്കും ക്രെയിനുകൾ
വൻകുതിപ്പിനൊരുങ്ങുന്നു,
ഘടികാരങ്ങൾ അതിനെതിർ നിൽക്കുന്നു.
വരണ്ട നാവിനാൽ വെളിച്ചം നക്കിക്കൊണ്ട്
കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകൾ ചിതറികിടക്കുന്നു.
കളപ്പുരകൾ വാഹനഭാഗങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന
കടകളായിരിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ വസ്തുക്കളെ പോലെ
കല്ലുകൾ നിഴൽ വിരിക്കുന്നു.
ജൂദാസിന്റെ വെള്ളികൊണ്ട് വാങ്ങിയ
നിലം പോലെ ഇവിടം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു:
'അന്യരെ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു കുശവന്റെ പാടം'.

"Outskirts" by Tomas Tranströmer from Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ