മുറിപ്പാട്

റെയ്മണ്ട് കാർവർ (1938-1988)

കണ്ണിനുമുകളിൽ രക്തക്കറയുമായിട്ടാണ്
ഞാനെഴുന്നേറ്റത്. എന്റെ നെറ്റിക്കുകുറുകെ
ഒരു മുറിപ്പാട്. പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം
തനിച്ചാണല്ലോ എന്റെ ഉറക്കം. ഭൂമിയിൽ ഒരുത്തൻ
തനിക്കെതിരെ തന്റെതന്നെ കൈകളുയർത്തുന്നത്
എന്തിനാണ്, അതും ഉറക്കത്തിൽ?
രാവിലെ, ജനലിൽ എന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ,
ഇതും ഇതിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ്
ഞാൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

"The Scratch" by Raymond Carver from All of Us: The Collected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ