ഒരു കഥയുടെ കഥ

വാസ്കോ പോപ്പ (1922–1991)

ഒരിക്കൽ ഒരിടത്തൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു.

തുടക്കം വരുന്ന മുമ്പേയായിരുന്നു
അതിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്
അതിന്റെ തുടക്കം വന്നതോ
അവസാനം വന്നതിനു ശേഷവും

തങ്ങളുടെ മരണശേഷമാണ് അതിലെ
നായകന്മാർ കഥയിലേക്ക് വന്നത്
ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ
വിട്ടുപോകുകയുമുണ്ടായി.

അതിലെ നായകന്മാർ
ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും
സംസാരിച്ചു, അവർ കുറെയേറെ
സംസാരിച്ചിരുന്നു.

അവർ പറയാതിരുന്നത്
ഒരു കഥയിലെ നായകന്മാരായിരുന്നു
തങ്ങളെന്ന അവർക്കറിയാത്ത 
ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രം

തുടക്കത്തിനു മുമ്പേ
അവസാനം വരുന്ന കഥയിൽ
അവസാനം വന്ന ശേഷം
തുടക്കം വരുന്ന കഥയിൽ

“The Tale about a Tale” by Vasko Popa from Homage to the Lame Wolf: Selected Poems
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ