പറയാൻ ഇതേയുള്ളൂ

വില്യം കാർലോസ് വില്യംസ് (1883-1963)

ഐസ് പെട്ടിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന
പ്ലം പഴങ്ങളെല്ലാം
ഞാൻ കഴിച്ചുപോയി.

മിക്കവാറും
അവ നീ
പ്രാതലിനായി
കരുതിവെച്ചതാകും.

എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ,
അവയ്‌ക്കെന്തു സ്വാദായിരുന്നു
എന്തൊരു മധുരം
നല്ല തണുപ്പും.

"This Is Just to Say" by William Carlos Williams
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ