തീമരം

അഡോണിസ് (1930-)

പുഴയോരത്തെ മരം
ഇലകൾ കണ്ണീരായി
പൊഴിക്കുന്നു.

തുള്ളിത്തുള്ളിയായി
പുഴയോരമാകെ
കണ്ണീർ തളിക്കുന്നു.

അതതിന്റെ
തീയ്യിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ
പുഴയ്ക്ക് വായിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

ആരും കാണാത്ത
ഒടുവിലത്തെ
ആ ഇല ഞാനാകുന്നു.

തീ ഒടുങ്ങുന്ന പോലെ
എന്റെ ജനത ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു—
അടയാളമൊന്നും ശേഷിക്കാതെ.

‘Tree of Fire’ by Adonis from The Vintage Book of Contemporary World Poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ