അവിവാഹിത

മിറ്റുഹരു കനേകോ (1895-1975)

ഒരു സ്ത്രീ നഗ്നയായിരിക്കുന്നു;
തലോടൽ മോഹിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല.

പകൽവെട്ടത്തിൽ അൽപ്പനേരം
അവളുടെ തൊലിയുടെ നേർത്ത ഗന്ധം.
സുരതസുഖമറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവളുടെ
ഇളം പൂവിതളുകളുടെ
ലോലമായ ചുളിവുകൾ.

മൂപ്പെത്തിയതിലെ ചതവുപോലെ
അവളുടെ ഉടലാകെ
നേർത്ത നീലിച്ച പാടുകൾ,
കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവളെ
തൊട്ടവരുടെ വിരൽപ്പാടുകൾ,
പഴക്കടയ്ക്കു മുന്നിൽവെച്ച
പഴത്തിന്മേലുള്ള പാടുപോലെ.

ഒരു സ്ത്രീ നഗ്നയായിരിക്കുന്നു;
അൽപ്പനേരത്തേക്കു മാത്രം,
വേനൽവസ്ത്രം ഊരിമാറ്റി
ശരത്കാല വസ്ത്രമുടുക്കാൻ
വേണ്ടി മാത്രം.

"To a Certain Unmarried Woman' by Mitsuharu Kaneko from Anthology of Modern Japanese Poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ