അതെന്താണോ അത്

എറിച്ച് ഫ്രീഡ് (1921 – 1988)

വിവേകം പറയുന്നു
അത് ഭ്രാന്താണെന്ന്,
സ്നേഹം പറയുന്നു
അതെന്താണോ
അത് അതാണെന്ന്.

മുൻകരുതൽ പറയുന്നു
അത് വിപത്താണെന്ന്,
ഭയം പറയുന്നു അത്
വേദനയല്ലാതെ
മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന്.

ദീര്‍ഘദൃഷ്ടി പറയുന്നു
അതിനു ഭാവിയില്ലെന്ന്,
സ്നേഹം പറയുന്നു
അതെന്താണോ
അത് അതാണെന്ന്.

അഭിമാനം പറയുന്നു
അത് പരിഹാസ്യമാണെന്ന്,
ജാഗ്രത പറയുന്നു
അത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന്.

അനുഭവം പറയുന്നു
അത് അസാദ്ധ്യമാണെന്ന്,
സ്നേഹം പറയുന്നു
അതെന്താണോ
അത് അതാണെന്ന്.

"What It Is" by Erich Fried
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ