ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ

യുജിൻ ഗിയെവിക് (1907-1997)

ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ
ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു

ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്
ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്

നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് കനമേറുന്നു
ഇങ്ങനെയത് ഒരു സംഭവമാകുന്നു

ഇപ്രകാരം സമയം അതിന്മേൽത്തന്നെ
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു

നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലും.

“When Nothing Is Happening” by Eugène Guillevic
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ