നെറ്റിമേലുമ്മ

മറീന സ്വെറ്റേവ (1892-1941)

നെറ്റിമേലുമ്മവയ്ക്കുന്നെന്നാൽ
ദുരിതങ്ങൾ മായ്ക്കലാകുന്നു.
— ഞാൻ നിന്റെ നെറ്റിമേലുമ്മവയ്ക്കുന്നു.

കണ്ണിലുമ്മവയ്ക്കുന്നെന്നാൽ
ഉറക്കമില്ലായ്മയെടുത്തുമാറ്റലാകുന്നു.
— ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണിലുമ്മവയ്ക്കുന്നു.

ചുണ്ടിലുമ്മവയ്ക്കുന്നെന്നാൽ
ദാഹം ശമിക്കലെന്നാകുന്നു.
— ഞാൻ നിന്റെ ചുണ്ടിലുമ്മവയ്ക്കുന്നു.

നെറ്റിമേലുമ്മവയ്ക്കുന്നെന്നാൽ
ഓർമ്മകൾ മായ്ക്കലെന്നാകുന്നു
— ഞാൻ നിന്റെ നെറ്റിമേലുമ്മവയ്ക്കുന്നു.

“A kiss on the forehead” by Marina Tsvetaeva
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ