ഒരു തീയ്യിന്റെ കഥ

അമൃത പ്രീതം (1919-2004)

ഇതൊരു തീയ്യിന്റെ കഥയാണ്;
എന്നോടിത് പറഞ്ഞത് നീയാണ്.

എന്റെ പ്രാണന്റെ സിഗററ്റിൽ
തീപ്പൊരി പകർന്നത് നീയാണ്
അതിൽപ്പിന്നെ എന്റെ ഹൃദയം
പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു;
കാലം ഒരു പേനയുമെടുത്ത്
ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, കണക്കെടുക്കുന്നു.

പതിനാല് മിനുറ്റാണ്
ഒരു സിഗററ്റ് വലിക്കാനെടുക്കുന്നത്;
ഇതെഴുതാൻ ഞാൻ
പതിനാല് വർഷങ്ങളെടുത്തു.

എന്റെ ശരീരം കത്തിക്കാത്ത
ഒരു സിഗററ്റായിരുന്നു.
അതിനു ജീവൻ പകർന്നത്
നിന്റെ ശ്വാസമാണ്.
അത് ഭൂമിയെ സാക്ഷിയാക്കി
കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ആ സിഗററ്റ് കത്തിത്തീരുകയാണ്;
നിനക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായത്
എന്റെ പ്രേമഗന്ധത്തിൽ കുറച്ചുമാത്രം;
ഏറെയും കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി.

ഇതാ സിഗററ്റുകുറ്റി;
എന്റെ പ്രേമത്തീയ്യിൽ നിന്റെ
വിരലുകൾ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ
അത് ദൂരേക്ക് കളഞ്ഞേക്കൂ.

കത്തിത്തീർന്നതിനെപ്പറ്റി
ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല.
സിഗററ്റുകുറ്റിയിലെ തീയ്യേറ്റ്
കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കൂ.
മറ്റൊരു സിഗററ്റെടുത്ത്
ഈ തീ അതിലേക്ക് പകരൂ.

“A Story of Fire” by Amrita Pritam from Black Rose & Existence
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ