ഒരു മരം

അഡോണിസ് (1930-)

ഞാൻ ആയുധമൊന്നുമേന്തിയില്ല.
ശിരസ്സൊന്നും കൊത്തിയെടുത്തില്ല.
വേനലിലും ശിശിരത്തിലും
വിശപ്പിന്റെ പ്രവാഹത്തിലൂടെ
ഒഴിഞ്ഞ കൂട്ടിലേക്കു
പറക്കുന്ന കിളിയാണ് ഞാൻ.

എന്റേത് ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിന്റെ രാജ്യം,
ഓരോ ഇല്ലായ്മയിലും ഞാനുണ്ടാകുന്നു.
നോവിലോ നാണത്തിലോ
മഴയിലോ വരൾച്ചയിലോ
അകലെയോ അടുത്തോ—
വസ്തുക്കളുടെ ശോഭ ഞാൻ കൈയ്യാളുന്നു.

പോകുമ്പോൾ,
ഭൂമിയുടെ വാതിൽ
ഞാൻ അടച്ചിറങ്ങുന്നു.

"A Tree" by Adonis from The Pages of Day and Night
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ