കിളികൾ കൂട്

ഗ്ലോറിയ ഫുവെർടെസ് (1917–1998)

കിളികൾ കൂടുവെക്കുന്നു എന്റെ
കൈകളിൽ, തോളിൽ, മുട്ടിനു പിന്നിൽ.
എന്റെ മുലകൾക്കിടയിൽ കാടകളും,
ഞാനൊരു മരമാണെന്നു
അവർ കരുതുകയാകണം.
ഞാനൊരു നീരുറവയെന്ന്
അരയന്നങ്ങൾ കരുതുന്നു
ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ
അവ താഴെക്കു വരുന്നു, കുടിക്കുന്നു.
ചെമ്മരിയാടുകൾ എനിക്കു 
മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
എന്റെ വിരലുകൾ
കിളികളിരിക്കും ചില്ലയാകുന്നു,
കുരുവികളിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു.
ഉറുമ്പുകൾക്കു ഞാൻ മണ്ണാകുന്നു,
ആണുങ്ങളാകട്ടെ
ഞാൻ ഒന്നുമല്ലെന്നു കരുതുന്നു.

"Birds nest" by Gloria Fuertes from The Ecco Anthology of International Poetry.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ