നിത്യത

യുജിൻ ഗിയെവിക് (1907-1997)

നിത്യത
ഒരിക്കലും നഷ്‍ടമായില്ല.

നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രം
നമുക്ക് കാണാനായില്ലെന്ന് മാത്രം

അതിനെ എങ്ങനെ
ദിവസങ്ങളിലേക്ക്
ഭൂതലങ്ങളിലേക്ക്
ആകാശങ്ങളിലേക്ക്
നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളിലേക്ക്
നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്ന്.

നമുക്കായി അതിനെ കരുതിവെക്കൽ
അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല

അങ്ങനെ ചില നിമിഷങ്ങൾ പോലുമുണ്ട്
അപ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം വ്യക്തമാകും
നമുക്ക് നമ്മൾത്തന്നെയായിരുന്നു നിത്യതയെന്ന്.

“Eternity” by Eugène Guillevic
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ