പുലരി

യാന്നിസ്‌ റിറ്റ്സോസ് (1909-1990)

അവൾ ജനൽവാതിൽ തുറന്നു
വിരിപ്പുകൾ പടിമേൽ വിരിച്ചിട്ടു
പകലിനെ നോക്കിക്കണ്ടു.
ഒരു കിളി അവളുടെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കിനിന്നു.
"ഞാൻ തനിച്ചാണ്" 
അവൾ അടക്കംപറഞ്ഞു 
"ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു"
അവൾ മുറിക്കകത്തേക്കു തിരിഞ്ഞു.
കണ്ണാടിയും ഒരുതരത്തിൽ ജനലാണ്.
അതിൽ നിന്നും ചാടിയാൽ ഞാൻ
എന്റെ കൈകളിൽത്തന്നെ വന്നുവീഴും.

'Morning' by Yannis Ritsos
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ