ബാല്യമില്ലായ്മ

 — ആദം സഗയെവ്സ്കി (1945-2021)

എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാല്യം?
ക്ഷീണിതനായിപ്പോയ റിപ്പോർട്ടർ
അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നു.
ബാല്യമെന്നൊന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു.
ഉണ്ടായിരുന്നത് കറുത്ത കാക്കകളും
വൈദ്യുതിയില്ലാ ട്രാംവണ്ടികളും
ഭാരമേറിയ ളോഹയിട്ട തടിച്ച പുരോഹിതരും
വെങ്കല മുഖമുള്ള അധ്യാപകരും മാത്രം.
ബാല്യമില്ലായിരുന്നു,
ഉണ്ടായിരുന്നതോ വെറും പ്രതീക്ഷകൾ.
രാത്രിയിൽ മേപ്പിളിലകൾ ഗന്ധകം പോലെ തിളങ്ങി,
മ്ലാന ഗായകരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ മഴ നനവ് പടർത്തി.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ