വായിക്കുന്നയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

റ്റെഡ് കൂസർ (1939-)

ആദ്യം, അവളെനിക്ക് സുന്ദരിയാകണം,
ഒരു ഉച്ചകഴിഞ്ഞനേരത്തെ
ഏറ്റവും ഏകാന്തമായ നിമിഷത്തിൽ
എന്റെ കവിതയുടെ അടുക്കലേക്ക്
അവൾ ശ്രദ്ധയോടെ നടന്നെത്തണം,
മുടി കഴുകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ
അതിന്റെ നനവുണ്ടാകും കഴുത്തിൽ,
അവളൊരു മഴക്കോട്ട് ധരിച്ചിരിക്കണം,
കഴുകിക്കാൻ കാശില്ലാത്തതിനാൽ
അഴുക്കുപിടിച്ച, പഴക്കംച്ചെന്ന ഒന്ന്.
തന്റെ കണ്ണടകൾ പുറത്തെടുത്ത്,
അവിടെ ആ പുസ്തകക്കടയിൽ,
അവൾ എന്റെ കവിതകൾക്കുമേൽ
വിരലോടിക്കും, എന്നിട്ട് അത്
ഷെൽഫിലേക്ക് തിരികെവെക്കും,
"ഇത്രയും കാശിനു എനിക്കെന്റെ
 മഴക്കോട്ട് കഴുകിക്കിട്ടും."
അവൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും.

"Selecting a Reader" by Ted Kooser from 'Kindest Regards: New and Selected Poems'
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ