കാൽവയ്പ്പ്

ബേ ദാവോ (1948-)

മേച്ചിൽപ്പുറത്ത് വീഴുന്ന പഗോഡയുടെ നിഴൽ
ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലാകുന്നു;
ചിലപ്പോൾ നിന്നിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ എന്നിലേക്ക്.
വേർപിരിയാനായാലും വീണ്ടുമടുക്കാനായാലും
ഒരൊറ്റ കാൽവയ്പ്പകലത്തിൽ നാം,
എല്ലായിപ്പോഴും ഇതുതന്നെ ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം.
വെറുക്കപ്പെട്ടവ വെറും ഒരു കാൽവയ്പ്പകലെ
ഭീതിയുടെ അടിത്തറമേൽ നിന്നാടുന്നു ആകാശം.
എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങളുമായി ഒരു കെട്ടിടം
നാമതിനു അകത്തോ പുറത്തോ ജീവിക്കുന്നു:
മരണം ഒരു കാൽവയ്പ്പകലെ.
ചുവരിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നു
കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു
ഈ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരു വയസ്സന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു:
വാർദ്ധക്യദൈന്യത ഒരു കാൽവയ്പ്പകലെ.

'A Step' by Bei Dao from The Anchor Book of Chinese Poetry
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ