ചിത്രംവരയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞ്

ദുന്യ മിഖെയിൽ (1965-)

— എനിക്ക് ആകാശം വരയ്ക്കണം.
— വരയ്ക്കൂ, കുഞ്ഞേ.
— വരച്ചു.
— എന്തിനാ ചായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
    പരത്തി പൂശിയിരിക്കുന്നേ?
— ആകാശത്തിന് അറ്റമില്ലല്ലോ.

— എനിക്ക് ഭൂമി വരയ്ക്കണം.
— വരയ്ക്കൂ, കുഞ്ഞേ.
— വരച്ചു.
— അല്ല, ഇതാരാണ്?
— എന്റെ കൂട്ടുകാരി.
— അപ്പോ ഭൂമിയോ?
— ഭൂമി അവളുടെ തോള്‍സഞ്ചിയിൽ.

— എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ വരയ്ക്കണം.
— വരയ്ക്കൂ, കുഞ്ഞേ.
— പറ്റുന്നില്ല.
— അതെന്താ?
— ഓളങ്ങളിൽ അത് ചിതറുന്നു.

— എനിക്ക് സ്വർഗം വരയ്ക്കണം.
— വരയ്ക്കൂ എന്റെ കുഞ്ഞേ.
— വരച്ചു.
— ഇതിൽ നിറങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ?
— സ്വർഗത്തിനു നിറമില്ലല്ലോ.

— എനിക്ക് യുദ്ധം വരയ്ക്കണം.
— വരയ്ക്കൂ, കുഞ്ഞേ.
— വരച്ചു.
— എന്താണ് ഈ വട്ടം?
— ഒന്നൂഹിച്ചു പറഞ്ഞേ.
— ചോരത്തുള്ളിയാണോ?
— അല്ല.
— വെടിയുണ്ട?
— അല്ലേയല്ല.
— പിന്നെയെന്താണ്?
— വെളിച്ചങ്ങൾ കെടുത്തുന്ന ബട്ടൺ.

"The Artist Child" by Dunya Mikhail from The War Works Hard.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ