മരങ്ങൾ

ഫിലിപ്പ് ലാർകിൻ (1922–1985)

ഇതിനോടകം പറയപ്പെട്ടതുപോലെ
ഇലകളിലേക്കെത്തുന്നു മരങ്ങൾ.
തളിരുകൾ പടരുന്നു ശാന്തമായി,
അതിന്റെ പച്ചപ്പ് ഒരുതരം ദുഃഖം.

അവ വീണ്ടും പിറന്നതാകുമോ,
പ്രായമാകൽ നമുക്കു മാത്രമോ?
അല്ലല്ല, ഒടുങ്ങുമവയുമൊരുനാൾ.
ആണ്ടുതോറും പുതുമോടിനേടും
തന്ത്രമുണ്ടതിന്റെ വലയങ്ങളിൽ.

ഓരോ മെയ്മാസത്തിലും
നിബിഡമാകുമതിന്റെ കോട്ടകൾ.
കഴിഞ്ഞ ആണ്ടൊടുങ്ങി,
തുടങ്ങാം പുതിയ മട്ടിൽ
വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നവ
പറയുന്ന പോലെ.

Free version of Philip Larkin’s ‘The Trees’
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ