[സമയം]

ദുന്യ മിഖെയിൽ (1965-)

അവർ പറഞ്ഞു: സമയം കടന്നുപോകില്ല.
വഴി നഷ്ടമായ നായയെപ്പോലെ അത്
മറ്റൊരിടത്തേക്കേ ചെല്ലുകയുള്ളൂ
.

സമയം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന്
തേടിയുള്ള എന്റെ യാത്രയിൽ
ഞാനെന്റെ പാതിജീവിതം ചെലവഴിച്ചു.

ഒരുദിവസം, അങ്ങനെ അലയുമ്പോൾ
ഞാൻ സമയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു:
ആർക്കുമെന്നെ പിന്തുടരാനാകില്ല,
എന്നിട്ടും നീയെന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്?


ഞാൻ പറഞ്ഞു: എന്തെന്നാൽ
കൂടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്കു നഷ്ടമായ
ഒരാളെപ്പോലെയുണ്ട് നിങ്ങൾ.


Untitled poem by Dunya Mikhail from Jewish Currents Magazine
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ