അനിശ്ചിതം

യാന്നിസ്‌ റിറ്റ്സോസ് (1909-1990)

കരയെവിടെ ഒടുങ്ങുന്നോ അവിടെ
ആകാശം തുടങ്ങുന്നു—അവൻ പറഞ്ഞു—
ആകാശമെവിടെ തുടങ്ങുന്നോ
അവിടെ ദുഃഖമൊടുങ്ങുന്നു.

അവൻ തനിച്ചായിരുന്നു,
ദുഃഖിതനായിരുന്നില്ല,
കാരണം അവനു മേഘങ്ങളെ കാണാമായിരുന്നു,
ആ മേഘങ്ങൾ ചുവന്നതായിരുന്നു, അങ്ങനെ
അവനത് മനോഹരമായി തോന്നിയിരുന്നു.

പിന്നീട്, രാത്രിയുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ
ഒരു നക്ഷത്രം അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി,
അതിനുപക്ഷേ അവനെ വിശ്വസിക്കാനേ ആയില്ല.

"Uncertain" by Yannis Ritsos
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ