മതിൽ

സ്ബിഗ്നിയെഫ് ഹെർബെർട്ട് (1924-1998)

മതിലിനു എതിരായി നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു. കുറ്റംചുമത്തപ്പെട്ടവനിൽ നിന്നും അവന്റെ വസ്ത്രം എന്നപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യൗവ്വനം എടുത്തുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. കനത്ത വെടിയുണ്ട നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വന്നു പതിക്കുംമുമ്പേ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകും. മതിൽ ഉയരമേറിയതും ബലമേറിയതുമാണ്. മതിലിനു പുറകിൽ ഒരു മരവും നക്ഷത്രവും നിൽക്കുന്നു. തന്റെ വേരുകൾ കൊണ്ട് മതിൽ പൊന്തിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മരം. ഒരെലിയെ പോലെ കല്ല് കരളുകയാണ് നക്ഷത്രം. നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം അവിടെയൊരു കുഞ്ഞുകിളിവാതിൽ ഉണ്ടായെന്നുവരാം.
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ