മഞ്ഞിൽ ഒരു കസേര

ജെയ്ൻ ഹെർഷ്ഫീൽഡ് (1953-)

മഞ്ഞിൽ
മറ്റേതൊരു വസ്തുവും
പോലെയാകണം കസേരയും—
വെണ്മയിൽ പൊതിഞ്ഞ്, ഉരുണ്ട്.

എന്നാലോ മഞ്ഞിൽ കസേരക്കെന്നും ദുഃഖം

കട്ടിലിനേക്കാൾ
തൊപ്പിയേക്കാൾ വീടിനേക്കാൾ,
കസേരയുടെ രൂപം ഇണങ്ങുക
ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനു മാത്രം

ഒരു ഉയിരിനെ
അൽപ്പനേരത്തേക്ക്
താങ്ങിനിർത്തുവാൻ

ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജാവിനെ.

എന്തായാലും മഞ്ഞിനെയല്ല
പൂക്കളെയുമല്ല.

'A Chair in Snow' by Jane Hirshfield from Poetry Magazine (April 2013)
പരിഭാഷ ഇഷ്ടമായോ? ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കൂ
Share:

വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കവിതകൾ

കാമുകനെ നോക്കിയിരിക്കൽ

ലോർണ ക്രോസിയെർ

തലയാദ്യം

ഓഷ്യാൻ വ്യോംഗ്

കുശവൻ

യാന്നിസ് റിറ്റ്സോസ്

ഒരുനോക്ക്

ഏഡ ലിമോൺ

പ്രേമാനന്തരം പ്രേമം

ഡെറിക് വൊൾകട്ട്

കടലാസ് വിമാനം

സൈമൺ ആർമിറ്റാജ്

പണ്ടൊരുകാലത്ത്‌

ഗബ്രിയേൽ ഒകാര

കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം

ബില്ലി കോളിൻസ്

നഗരം

സി. പി. കവാഫി

കല്ല്

ചാൾസ് സിമിക്

കല്ല് ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ